@ترانه ی تنهایی@

اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من، دل من می داند و من دانم و دل داند و من.

خرداد 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
6 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
26 پست
شهریور 90
43 پست
مرداد 90
7 پست
خدا
1 پست
انتظار
1 پست
عید_غدیر
1 پست
تو_کیستی
1 پست
زندگی
1 پست
مردم
1 پست
نغمه
1 پست
هنرمندی
1 پست